Оподаткування

Оподаткування

Оподаткування

Оподаткування є важливим чинником при виборі інституту спільного інвестування (ІСІ) як способу вкладення коштів, оскільки воно впливає на остаточну суму доходу, яку одержує інвестор. Умови оподаткування у сфері спільного інвестування визначаються Податковим кодексом України.

Особливості оподаткування ІСІ та інвесторів ІСІ з 1 січня 2015 року

Оподаткування коштів спільного інвестування ІСІ

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» № 71-VІІІ, який набув чинності 1 січня 2015 року, збережено загальноприйнятий у світі підхід щодо оподаткування кінцевих результатів інвестицій в ІСІ, при цьому кошти спільного інвестування, в т.ч. доходи, отримані фондами від інвестування цих коштів, не оподатковуються до моменту їх виплати інвесторам такого ІСІ.
Такий спеціальний режим є механізмом усунення подвійного оподаткування колективних (спільних) інвестицій, здійснюваних групою інвесторів через інвестиційний фонд, порівняно із оподаткуванням їх індивідуальних інвестицій в ті самі об’єкти.
Так пункт 141.6 статті 141 розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачає особливості оподаткування інститутів спільного інвестування та суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення: «звільняються від оподаткування кошти спільного інвестування, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).»
Таким чином, суми коштів спільного інвестування звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств

Оподаткування учасників ІСІ – юридичних осіб

З 01.01.2015 року згідно з підпунктом 141.2.3 статті 141 розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» ПКУ платники податку окремо визначають загальний фінансовий результат за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів звітного періоду відповідно до національних або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Від’ємний загальний фінансовий результат враховується в окремому обліку в майбутніх періодах.
Загальний позитивний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (в тому числі й від викупу цінних паперів ІСІ емітентом або ліквідації ІСІ) відповідно до підпункту 141.2.5 пункту 141.2 статті 141 розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» ПКУ з урахуванням суми від’ємного фінансового результату по операціях з ЦП, не врахованого у попередніх податкових періодах, включається до загального фінансового результату підприємства-платника податку, який оподатковується на загальних підставах за ставкою 18%.

Оподаткування учасників ІСІ – фізичних осіб

З 01.01.2015 року запроваджено оподаткування доходів учасників інститутів спільного інвестування – фізичних осіб (оподаткування інвестиційного прибутку та дивідендів) податком з доходів фізичних осіб за ставкою 20%.
Про це прямо зазначено у підпункті 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 ПКУ «20 відсотків для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування», а у абзаці сьомому підпункту 167.5.3 прямо визначено, що для оподаткування доходів фізичних осіб термін "пасивні доходи" означає у тому числі «дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості». При цьому особливості оподаткування інвестиційного прибутку прописані у пункті 170.2, особливості оподаткування дивідендів передбачені пунктом 170.5.

Отже, інвестування у цінні папери ІСІ, у порівнянні з самостійними інвестиціями у цінні папери або об’єкти нерухомості, має ряд податкових переваг.

Джерело: Консультація УАІБ

Особливості оподаткування доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді дивідендів

Відповідно до п.п. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються пасивні доходи (крім зазначених у п.п. 165.1.2 та 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 ПКУ). Під терміном «пасивні доходи» для цілей цього розділу слід розуміти, зокрема такі доходи, як дивіденди (п.п. 167.5.3 п. 167.5 ст. 167 Кодексу).
Доходи у вигляді дивідендів оподатковуються відповідно до норм
п. 170.5 ст. 170 ПКУ.

Пасивні доходи, у тому числі нараховані у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються ІСІ, оподатковуються за ставкою 20 відсотків.

Доходи у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нараховані резидентами-платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються ІСІ) оподатковуються за ставкою 5 відсотків.

Дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб ( у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробітної плати, та оподатковуються за ставками 15 та 20 відсотків.

У разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставками 15 відсотків та/або 20 відсотків.

Джерело: Роз’яснення ДФС