Публікації співробітників у фахових та інших наукових виданнях, (...)

Публікації

Публікації співробітників у фахових та інших наукових виданнях, засобах масової інформації

Музиченко Ольга Валеріївна - заступник директора з юридичних питань (до серпня 2020 р.).
Освіта вища. Кандидат економічних наук.
у 1990 році закінчила Київський торговельно-економічний інститут.
У 2004 році отримала диплом магістра права в Київському національному економічному університеті, де навчалась за спеціалізацією "Правове регулювання економіки".
У 2013 році захистила дисертацію в Національному університеті державної податкової служби України за спеціальністю "Гроші, фінанси і кредит".
Досвід науково-педагогічної роботи - понад 10 років. Викладала дисципліни "Податкова система" та "Інвестиційна діяльність", працюючи доцентом кафедри міжнародних фінансів Українського державного унверситету фінансів та міжнародної торгівлі, Київського національного торговельно-економічного університету.
Має 25 наукових та навчально-методичних публікацій. Сфера наукових інтересів: принципи і стратегії соціально відповідального інвестування, спеціальні податкові режими.
Сертифікований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку спеціаліст з управління активами інституційних інвесторів. Стаж роботи на фондовому ринку - 13 років.
З метою підвищення фахового рівня пройшла навчання за програмою Тренінгу «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності» (спільний проект Jean Monnet Fund та КНЕУ) - у 2015 році, а також за Програмою навчання та ділового партнерства «Україна-Австрія: експорт в країни ЄС» (спільний проект Інституту підтримки економіки WiFi (Відень, Австрія) та Київської ТПП) - у 2016 році.
Член Асоціації правників України.

Навчальні посібники

Музиченко О.В. «Фондовый рынок. Терминологический словарь-справочник». Энциклопедия фондового рынка. Книга первая. Лысенков Ю.М., Рымарук А.И., Музыченко О.В.– Киев, 1997, Диалог-пресс, 266 с.
Музиченко О.В. «Міжнародні фінанси: Навчальний посібник для дистанційного навчання». Лисенков Ю.М., Іващенко О.А., Музиченко О.В. – Київ, 2007, Університет «Україна», 211 стор.
Музиченко О.В. «Міжнародні фінанси: контрольні запитання, тести, практичні завдання». Навчальний посібник. Біда С.О., Іващенко О.А., Музиченко О.В. та інші – Київ, 2007, Дакор, КНТ, 88 стор.

Публікації у наукових фахових виданнях

Музиченко О.В. Стратегії соціально відповідального інвестування: еволюційний аспект / Інвестиції: практика та досвід.– 2015.– № 18
Музиченко О.В. Світовий досвід імплементації принципів відповідального інвестування / Інвестиції: практика та досвід.– 2015.– № 19
Музиченко О.В. Сучасні світові тренди тематичного відповідального інвестування / Інвестиції: практика та досвід.– 2015.– № 20
Музиченко О.В. Активність акціонерів як стратегія соціально відповідального інвестування / Ефективна економіка.– 2015.– № 10
Музиченко О.В. Інструменти податкового стимулювання малого підприємництва в податкових системах постсоціалістичних країн Європейського Союзу / Агросвіт.– 2015.– № 20
Музиченко О.В. Спеціальні податкові режими стимулювання самозайнятості / Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право.– 2012.– № 4 (63).– С. 145–149
Музиченко О.В. Спеціальні податкові режими: міжнародний досвід впровадження механізму спрощення процедури оподаткування/ Ефективна економіка.– 2010.– № 8
Музиченко О.В. Організаційно-методологічні характеристики спеціального податкового режиму заміни сукупності податків розподілом продукції / Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право – 2010.– № 2
Музиченко О.В. Сутність спеціальних податкових режимів та особливості їх застосування в податкових системах країн СНД / Ефективна економіка.– 2010.– № 6
Музиченко О.В. Класифікація спеціальних податкових режимів / Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право.– 2010.– № 6 (53).– С. 103–108
Музиченко О.В. Світовий досвід застосування спеціального податкового режиму заміни сукупності податків розподілом продукції / Економіка та держава.– 2010.–№ 7
Музиченко О.В. Принципи оподаткування в національних податкових системах країн з транзитивними економіками / Ефективна економіка.– 2010.– № 7
Музиченко О.В. Порівняльний аналіз складу та структури податків в національних податкових системах країн СНД / Зовнішня торгівля: право та економіка.– 2009.– № 2(43). – С. 112–115
Музиченко О.В. Тенденції розвитку податкових систем країн-членів Європейського Союзу / Зовнішня торгівля: право та економіка.– 2007.– № 2(31). – С. 136–140

Публікації в інших наукових виданнях

Музиченко О.В. Світовий досвід впровадження концепції соціально відповідального інвестування на державному рівні / Соціальна відповідальність: підприємство – регіон – країна: Збірка матер. всеукр. науково-практ. конф., 25 грудня 2015 р. // Краматорськ, 2015. – С. 101 – 103
Музиченко О.В. Зарубіжний досвід контрактного оподаткування діяльності у сфері готельного-ресторанного бізнесу / Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні/ Зб. матер. всеукр. науково-практ. інтернет-конф. ,30 жовтня 2015 р. – Умань : Вид. «Сочінський», 2015. – С. 133 – 135
Музиченко О.В. Структурно-логічна модель визначення особливостей функціонування спеціальних податкових режимів у трансформаційних економіках в умовах багатосторонніх економічних відносин / Формування парадигми багатосторонніх економічних відносин (економіка, фінанси і право) : зб. матеріалів ХІV міжнар. наук.-практ. конф., 27 травня 2011 р. – К. : УДУФМТ, 2011. – С. 88–90
Музиченко О.В. Спеціальні податкові режими в аспекті економічної безпеки / Економічна безпека України: зб. матеріалів Х міжн. наук.-практ. конф., 28 травня 2010 р.– К:УДУФМТ, 2010.– С. 204–206
Музиченко О.В. Структурні особливості національних податкових систем країн СНД / Світова фінансово-економічна криза : стратегії протидії та мінімізації наслідків: зб. матеріалів ХІІ міжнар. наук.-практ. конф., 29 травня 2009 р. – К. : УДУФМТ, 2009. – С. 188–190
Музиченко_О.В. Тенденції розвитку національних податкових систем в умовах глобалізації / Новітні тенденції і стратегії розвитку міжнародної торгівлі : фінансово-економічний та правовий аспекти : зб. матеріалів Х міжнар. наук.-практ. конф., 30 травня 2007 р. – К. : УАЗТ, 2007. – С. 169–170